Search For
 
Web www.haz-zebbug.com
   
           
           
       
       
       
                   
  Home
History
Articles
Interviews
Downloads
Personalities
Organisations
Contact
E-mail
   
   

Antonio Sciortino
 
Skultur (1879 - 1947)
 

Il-Professur Antonio Sciortino twieled Haz-Zebbug nhar il-25 ta’ Jannar 1879. Sciortino qatta tfulitu fl-eghlieqi li l-familja tieghu kienet tiehu hsieb fl-inhawi tal-Gnien iz-Zghir, fejn waqt li kien jirgha n-nghag ta’ spiss kien jghaddi l-hin inaqqax bil-mus fuq xi bicca gebla figuri ta’ nies u ta’ annimali. Wara nkoraggiment minn kuginuh Lazzaro Pisani, li f’dak iz-zmien kien diga pittur stabbilit, Antonio nkiteb bhala student fl-iskola ta’ l-arti, il-Belt Valletta. Matul iz-zmien li dam f’din l-iskola, spikka hafna bil-marki gholjin li dejjem kien jikseb. Dan is-success nissel fih il-hajra li jkompli l-istudji tieghu barra minn Malta. Il-qaghda finanzjarja tal-familja tieghu ma’ kienetx wahda li setghet taghmel tajjeb ghal dawn l-ambizjonijiet.

Iz-zija tieghu, Vittorina Sciortino, introducietu ma Donna Luisa, omm Lord Strickland, li kienet stumentali ghalieh biex jikseb borza ta' studju minghand il-gvern ghall-kors fl-arti f’Ruma. Fis-sena 1900 beda' kors ta’ sentejn fl-Istituto di Belle Arti f’Ruma fejn studja l-inginerija u l-arkitettura monumentali.

Pittura ta' Andrew Micallef li tinsab fis-Socjeta' 12th May L-ewwel xoghol artistiku kbir ta’ Sciortino huwa Les Gavroches skultura li saret fis-sena 1907 u li turi tlett itfal fqar tat-triq. Din l-iskultura tinsab fil-Barrakka ta’ Fuq u hi meqjusa bhala monument ta’ importanza Nazzjonali. Sciortino stabilixxa ruhu fost l-aqwa skulturi li kienu mgharufin dak iz-zmien gewwa Ruma. Antonio rebah diversi kompetizzjonijiet internazzjonali li ghamlulu ismu maghruf f’pajjizi bhal l-Amerika, il-Gappun, ir-Russja, u l-Afrika t’isfel fejn jinsabu uhud mill-aqwa xogholijiet tieghu. Ghal tlett snin shah hadem fuq il-pjanti w l-abbozzi ta’ monument li kellu jkun maghruf bhala t-“Tempju ta’ l-Imperu Ingliz ghall-Eroj mhux Mgharuf”. Dan kien progett kolossali li kellu jinbena fl-Londra. Sciortino zviluppa dan il-progett ta’ dimensjoni enormi bhala mafkar ta’ gieh lis-“Suldat mhux Mgharuf”. Din l-idea ta’ mafkar ta’ gieh, simbolu tal-mejtin tal-gwerra giet l-ewwel darba minn Antonio Sciortino. Il-fatt li hafna nazzjonijiet waqqfu l-mafkar taghhom lis-“Suldat mhux Mgharuf” jixhed il-kobor artistiku ta’ dan l-Iskultur minn Haz-Zebbug.


Wara li gie minn Ruma, Sciortino rregala bosta abbozzi tal-gibs u xogholijit minn tieghu lil poplu Malti permezz ta’ att pubbliku. Huma bosta l-monumenti u x-xogholijiet ta’ Sciortino mxerdin ma’ Malta u li wiehed kellhu joqghod isemmihom kollha ma’ jispicca qatt izda zgur l-aktar monument ghal qalb il-Maltin huwa dak li jfakkar il-Kungress Ewkaristiku maghruf ahjar bhala l-monument ta’ Kristu Re fil-Furjana.


Nhar l-10 ta’ Awissu 1947, dan il-genju tal-arti halla din id-dinja u gie midfun fil-qabar tal-familja fic-cimiterju ta’ Haz-Zebbug.

 
 
New Page 1
 

Storm Design Malta

ABOUT US  |  LINKS  |  DISCLAIMER  |  COPYRIGHT  |  PRIVACY POLICY  |  SITE MAP
Web Design by:
Storm Design (Malta) - http://www.storm-design.net - info@storm-design.net
Maintained by
Emanuel Agius & Simon Balzan - All Content is Copyright (c) All respective authors and creators