Search For
 
Web www.haz-zebbug.com
   
           
           
       
       
       
                   
  Home
History
Articles
Interviews
Downloads
Personalities
Organisations
Contact
E-mail
   
   
Festa San Filep 2008
Tibda il-gimgha tal-festa. gimgha li fiha kull zebbugi jinzel sal-pjazza jew il-knisja biex isegwi wahda mill-funzjonijiet jew celebrazjonijiet li isiru f'gieh San Filep. Haz-Zebbug.com ghal darba ohra qed iwaslilkom xi ritratti mill-festa.
Ara PDF File

Festa Santa Marija - Haz-Zebbug 2007
Fil 15 ta' Awissu, Haz-Zebbug ukoll jiccelebra il-Festa ta' Santa Marija Fil-Kapella ta Hal-Muxi ideddikata lilha. Haz-Zebbug.com bhal kull sena qed iwaslilkom xi ritratti ta' l-attivitajiet..
Ritratti

Photo Gallery - Festa San Guzepp
Bhal Kull sena fl-ahhar hadd ta' Lulju, Fl-eqqel tas-sajf, Haz-zebbug jiccelebra festa ohra. Festa Sekondarja lil San Guzepp. Bhal kull sena qed inwaslulkom xi ritratti mill-attivitajiet organizzati mill-Kazin Banda De rohan.
Ritratti

Banda 12 ta' Mejju Gewwa il-Victoria - Ghawdex
Il-Banda 12th May ta' Haz-zebbug ghandha rabta' antika mall-festa ta' Santa Marija li tigi ccelebrata bil-kbir fil-Belt Victoria ta' Ghawdex. Fil-fatt l-ewwel darba li l-Banda 12th May daqqet f'din il-festa kien...
Aqra Izjed

Programm ta' Attivitajiet - Festa San Guzepp 22-29 ta' Lulju 2007
Il-Hadd  22 ta' Lulju - 10:00am - Quddiesa Fil-Kazin.
It-Tnejn 23 ta' Lulju - 8.30pm - Quddies fuq iz-zuntier
It-Tlieta 24 ta' Lulju - 8.30pm - Marc mill-Banda la Stella - Gudja
Aqra Izjed

Photo Gallery - Festa San Guzepp
Bhal Kull sena fl-ahhar hadd ta' Lulju, Fl-eqqel tas-sajf, Haz-zebbug jiccelebra festa ohra. Festa Sekondarja lil San Guzepp. Bhal kull sena qed inwaslulkom xi ritratti mill-attivitajiet organizzati mill-Kazin Banda De rohan.
Ritratti

Ritratti -Salvu Borg Festa San Guzepp 2007
Salvu Borg batilna xi ritratti tassew sbieh ta' xoghol ta' restawr li sar fuq bosta armar ghal festa ta' San Guzepp 2007. Nirringrazzjaw lil dawk kollha li ghamlu ix xoghol,Grazzi tal-hidma tahhom biex nippreservaw il-wirt Storiku Zebbugi.
Ritratti

Messagg ghal Festa ta' San Filep min Fr. Daniel Cardona - Arcipriet
Fr. Daniel Cardona tlabnieh iwasslilna messagg ghal festa indirizzat liz-zebbugin kollha, mhux lil dawk biss li jghixu fir-rahal taghna izda lil dawk kollha li izuru is-sit taghna mid-dinja kollha.
New Video

Messaggi ghall-Festa ta' San Filep 2007
Mons. Salvinu Micallef
Perit Philip MIfsud
Tarcisio Mifsud
New Video

Kazin Banda San Filep - Programm Festa 2007
Hekk kif ghadu kemm ghadda il-Jum ghaziz tat-12 ta' Mejju, issa fadal biss ftit gimghat biex niccelebraw bil-kbir il-Festa ta' San Filep, Patrun Titulari ta' Haz-Zebbug. Kif wiehed jista jobsor, il-hidma bi preparazzjoni....
Aqra Izjed

Kazin Banda 12 ta' Mejju - Programm Festa 2007
Programm ta' Festi li ghadhom isiru f'gieh San Filep t'Agira, patrun titulari ta' Haz-Zebbug, organizzati mit-12th May Band & Social Club.
Il-Gimgha 1 ta Gunju - Fit-8.30pm Ikla ta'qabel il-festa ghaz-Zebbugin kollha.
Aqra Izjed

www.12thmay.com
Hekk kif ghadu kemm ghadda il-Jum ghaziz tat-12 ta' Mejju, issa fadal biss ftit gimghat biex niccelebraw bil-kbir il-Festa ta' San Filep, Patrun Titulari ta' Haz-Zebbug. Kif wiehed jista jobsor, il-hidma bi preparazzjoni....
Aqra Izjed

12 ta' Mejju - Festa Liturgika San Filep
Is-Sibt 12 ta' Mejju 2007, Jum li fih iz-zebbugin jiccelebraw il-Jum iddedikat lil Patrun taghhom San Filep. Haz-zebbug.com ipprepara video clip ta' erba' minuti b'siltiet mill-quddiesa solenni li saret fil Knisja arcipretali
Ara L-video

12 ta' Mejju - Festa Liturgika San Filep
Illum gewwa haz-zebbug, tigi celebrata il festa liturgika tal Patrun tar rahal San Filep. Dawn huma xi uhud mill attivitajiet li wiehed jista jattendi ghalihom imtellghin, mil Knisja, u kazini...
Aqra Izjed

www.haz-zebbug.com - Mill-gdid online
Wara gimghat ta' preparazzjoni kemm fid-disinn tas-site kif ukoll fil-kontenut, il website favorita maz-zebbugin kollha li tattira lejha gheluf ta' persuni kull xahar, regat maghkom b'format gdid u aktar modern, f'gheluq il hames snin min meta saret din il website ghal-ewwel darba.

Art Competition
F'gheluq il hames snin mill ftuh ufficjali tal website, il-webmasters hassew il htiega li joholqu xi forma ta kompetizzjoni li biha ikunu jistghu jikkomemoraw il ftuh tal website il gdida. B'hekk fil granet li gejjin ser intellghu il pitturi kollha li l-istudenti ta' Newark College ippreparaw.
 
New Page 1
 

Storm Design Malta

ABOUT US  |  LINKS  |  DISCLAIMER  |  COPYRIGHT  |  PRIVACY POLICY  |  SITE MAP
Web Design by:
Storm Design (Malta) - http://www.storm-design.net - info@storm-design.net
Maintained by
Emanuel Agius & Simon Balzan - All Content is Copyright (c) All respective authors and creators