Search For
 
Web www.haz-zebbug.com
   
           
           
       
       
       
                   
  Home
History
Articles
Interviews
Downloads
Personalities
Organisations
Contact
E-mail
   
   

Dun Karm Psaila
New Page 1
Poeta' Nazzjonali (1871 - 1961)
 
Il-Hajja ta' Dun Karm Psaila migbura
 

Dun Karm Psaila twieled gewwa Haz-Zebbug, fit-18 ta’ Ottubru, 1871. Missieru kien jismu Filippu Psaila, u ommu Lunzjata. Hu miet fit-13 ta’ Ottubru, tal-1961.

Fil-poeziji tieghu, hu tkellem fuq bosta suggetti, fosthom id-dekadenza fil-morali li kien qieghed jigri. Hu kiteb fuq il-lingwa Maltija, il-bandiera nazzjonali u Pittura ta' Andrew Micallef li tinsab fis-Socjeta' 12th Mayt-tradizzjonijiet tal-pajjiz. Poeziji li ghandhom x’jaqsmu ma din, hemm ‘L-Ghodwa’, ‘Nofs il-Lejl Sajfi’, ‘Qawsalla’, ‘L-Ghanja ta’ l-Imhabba’ w ‘It-tifla tar-Raba’.

Ukoll, ma naqqasx li jsemmi nvenzjonijiet li kienu qed issiru dak iz-zmien; ‘O radju!’ turi l-iskantament lejn dinja gdida li qeghda tikkomunika b’mod differenti, ‘Il-Vjatku’ turi l-imhabba li tersaq lil Alla qrib in-nies fl-ahhar mumenti ta’ hajjithom, u ‘E-Boats’, li titkellem dwar attakk mill-ghadu fil-port taghna fit-Tieni Gwerra Dinija.

Il-kitbiet imorru iktar lura… jitkellmu fuq l-Assedju l-Kbir ta’ l-1565, meta kien waqa l-forti ta’ Sant Iermu – ‘Il-Ghanja tar-Rebha’. Anki, pitter xena’ fil-kitba tieghu ‘Dehra tat-8 ta’ Settembru, 1565’, tal-Gran Mastru La Vallette, li kien il-mohh wara assedju u kumbatimenti shah. Iddeskrivih bhalha l-iljun li ma jaghjiex bix-xabla f’idejh u bid-daqq tal-qniepel idoqqu motti ta’ ferh. Ma jonqosx li Dun Karm, li f’poeziji ohra, jaghti gieh lil persuni famuzi Maltin li ggieldu ghall-pajjizhom, fosthom Dun Mikiel Xerri.

Ma jistax jonqos, li l-poeta nazzjonali li jaghti lil Alla f’poeziji religjuzi w ta’ ringrazzjament. Insibu l-poezija popolari, ‘Adoriam Ostia Divina’ li nkitbet fl-1931.

Kiteb bil-Malti, bil-Latin u Taljan.

F’Mejju 1984, lahaq gie ordnat qasis, u bejn 1896 u 1921 Dun Karm ghallem fis-Seminarju. Fl-1910, kien hemm riforma li tghid li min jghallem fis-seminarju ma kellux joqghod hemmhekk. Ghalhekk, Dun Karm kellhu jmur joqghod gewwa l-Belt, ezattament 15, Old Bakery Street. Fl-1915, hu kiteb ‘Lill-Kanarin Tieghi’, li turi li l-poeta hass mumenti iebsin.

Dun Karm kompla jibni fuq li kien ghamel Frangisku Saverju Caruana, fejn beda’ jorganizza l-Ghaqda tal-Kittieba tal-Malti fl-1921. Maz-zmien, kien hemm min kiteb li l-lingwa Maltija kienet lingwa baxxa w ‘tal-kcina.’ Dun Karm wiegeb bil-poezija ‘Ghaliex?’ fejn talab lil Maltin hutu, biex ma jitilqux il-lingwa ta’ arthom. Hu jesprimi r-rispett lejn il-lingwi l-ohra kollha, pero’ l-imhabba ghandha dejjem tibqa’ lejn il-lingwa Maltija.

Fl-1922 l-Arcisqof lahqu Monsinjur tal-katidral, u hames snin wara lahaq bhalha Assistent Bibljotekarju. Fl-1923 inkiteb l-Innu Nazzjonali f’forma ta’ talba. Il-muzika kienet miktuba minn Robert Sammut. Kien iddikjarat bhala innu Nazzjonali fis-27 ta’ Frar, 1941. Dun Karm telaq mill-Belt Valletta fl-1936 u mar joqghod ta’ Sliema. Miet 5 t’ijiem qabel ghalaq id-90 sena, fl-1961.

 
 
New Page 1
 

Storm Design Malta

ABOUT US  |  LINKS  |  DISCLAIMER  |  COPYRIGHT  |  PRIVACY POLICY  |  SITE MAP
Web Design by:
Storm Design (Malta) - http://www.storm-design.net - info@storm-design.net
Maintained by
Emanuel Agius & Simon Balzan - All Content is Copyright (c) All respective authors and creators