Search For
 
Web www.haz-zebbug.com
   
           
           
       
       
       
                   
  • Home
• History
• Articles
• Interviews
• Downloads
• Personalities
• Organisations
• Contact
• E-mail
   
   
 

Intervista lil Jason Seguna

Ghannej Zaghzugh Zebbugi

Jason Seguna: Zebbugi ta’ 31 sena w ghannej. Ghandhu n-namra tal-ghana, u jidher li ha jkollna zaghzugh promitenti ghall-futur. Dan l-ahhar mar jirrapprezenta lil Malta barra min xtutna wkoll, fejn intlaqa' tajjeb. L-ghana hija parti mill-kultura ta' pajjizna, u hassejna li ghadna ntuha mportanza fil-kalendarju taghna.

 

 

RITRATTI- Ghana

ISMA' L-INTERVISTA

VIDEO - Ghana


Xi haga dwar it-tfulija tieghek?

It-tfulija tieghi… kont nilghab mal-hbieb, immur l-iskola, w maz-zmien thajjart ghal ghana. Peress li kont inkun man-nanna, w din kienet t’ghani l-ghana tal-banju, w gej mir-razza li jhobbu l-ghana –sia min-naha t’ommi u ta’ missieri- qisu d-demm ikun go fik. L-ghana min dejjem kienet gewwa fiha, pero’ ma kontx naf it-tattika tieghu kif inhi. Ma kontx naf li nofs il-vers ghandu jkun bhall-ahhar vers. Ma kontx naf it-tattika tal-ghana sewwa, qed tifhimni...

L-ghana hija karetterizzata mid-dwett; kif jinqasam dan id-dwett bejnitkom l-ghannejja?

Inkunu erbgha ghannejja l-bicca l-kbira, u gieli meta nkunu hafna, gieli nkunu sitta biex jippartecipa kulhadd. Imbaghad kulhadd issib lil siehbu, w gieli niehdu siegha nghannu. Wiehed jaqbez wiehed, biex ir-risposta tkun ahjar. Gieli nghannu bejn tnejn, ezempju bin-nofs ghanja, bid-denb, bil-kelma; hemm l-ghana la Bormliza wkoll.

Qieghed isemmi hafna kliem teknici… fissirhomlna.

Zmien ilu, meta ma kienx hawn radjijiet, in-nanniet taghna kienu jahslu l-hwejjeg u jahslu l-art u kienu joqghodu jghannu. Kienet hafna komuni. Dan maz-zmien inqata’. Illum wahdid baqa’. Pero’ l-ghana bejn l-irgiel, baqghet, u telghin hafna zaghzugh ukoll u baqa’ dawk li ahna nghidulhom ix-xjuh ahna.

… jigifieri z-zaghzugh qeghdin jirrikorru lejn l-ghana?

Iva, iva - aw zaghzagh! Qabel n-nies kienet tkun mixhuta fuq l-ghana ghax dak iz-zmien ma kiex hawn fejn tmur. Illum differenti. Iz-zaghzugh ghandhom Paceville, sports kemm irridu, flus kemm irridu… jigifieri iktar kien mifrux. Illum iktar haw ghazla. Pero’ xorta ghad hemm maggoranza li jattendu ghal ghana, w jhobbu jghannu. Illum ghadna ukoll zaghzugh ta’ erbatax –il sena. Jigifieri dejjem jilhaq xi hadd, ma jilhqux hafna, izda dejjem johrog xi hadd.

L-ghana kif inhija differenti fit-tip taghha, min muzika ohra; bhal pop, rock u ohrajn?

L-ghanja hija ta’ pregju kbir ghalija… issa ha nghid ghaliex. Inti semmejt il-pop u muzika ohrajn, dawn l-istess rhtym, l-istess muzika juzaw. L-ghana ma tistax tuza l-istess, ghax jekk jiena qieghed nghanni mieghek, jien ma nafx kif ser tohrogli inti. Allura skond kif ha tohrogli inti, rrid nirrispondik. Jekk taqbadhieli fuq il-bahar, fuq il-bahar irrid nirrispondik, mhux ser nirrispondik fuq l-ajruplani. Allura kantanta, kemm titghallem il-kanzunetta jew jiktbilha. L-ghana le – inti trid tohrog biha, inti trid tohloqha. F’dawk il-ftit minuti jew sekondi li jkollok.

Kif ihossu ghannej f’dawn il-mumenti?

Heq, gieli kif jispicca l-ghanja, tohloq ohra mal-ewwel. U gieli tibda’ tghanni u ma tkunx ghadek hsibt f’wahda. U ghalhekk trid tahsibha dak il-hin. Zbalji kulhadd jaghmel, imbaghad iktar ma tghanni, iktar mohhok jidhra l-heffa. Per ezempju, hemm ghannejja li huma bravi bhall-poeti, izda hemm ghannejja li ma humiex ta’ skola w jiskantawk bil-kliem li jghidu. Jigifieri l-iskola mhux ma ghandiex x’taqsam ghax tajjeb li taqra fuq certu affarijiet ghax iktar tigbor informazzjoni, imma mhux bilfors min jaf l-iskola ha jghanni imbaghad… qed tifhimni. L-avukati ma jghannux!!

Ghandi nahseb li hemm ghannejja li hallew xi marka fik…

Ha nghidlek, dan bhal meta ghandek kantant, ghandek gibda lejn kantant. Fid-dinja bilfors ikollok xi gibda lejn xi hadd. Kont niehu pjacir nisma’ lil Kalora, lil Zaren ‘ta’ Vestru;’ hekk kien ikollhom qisu ‘feelings’ li jhajjruk, li tiehu nteress, li jigbduk.

Mir-ricerka li ghamilt, sibt diversi tipi ta’ ghana differenti; spirtu pront, ghana tal-fatt, ghana fil-pront… ghidli xi haga fuqhom.

L-inqas wahda li jghannu hija ‘La Bormliza’ ghax hija l-iktar wahda teknika. Anqas jien ma nghanniha. Jigifieri hawn min jghanniha, izda l-ftit mhux il-hafna, qed tifhimni. Hawn bin-nofs ghanja, bil-kelma, bid-denb, dawn kollha kienu jghannuha, imma l-iktar wahda regolari hija dik li nghidulha ‘spirtu pront bejn erbgha’. Anki gieli bejn tnejn, pero l-bicca l-kbira bejn erbgha.

Kitaristi jkollok tlieta – prim u zewg prejjem. Gieli ghannejna b’iktar min tlett kitarri, imma regola tlieta. Per ezempju l-ahhar li ghannejt, hija kont fuq tmien kitarri.

Dan l-ahhar meta kont qed inkellmek, ghedtli li mort tirrapprezenta lil pajjizna ‘l barra min xtutna wkoll. Kif laqawkom?

Iva. Mort Giberina u mort Ruma. Tiskanta. Nies professuri w studjuzi fuq il-kultura tal-Mediterran, u tghidx kemm hadu pjacir. Qishom lanqas ridu jemmnu li l-ghana nghannuh spirtu w pront! Fil-fatt pprovawna, tawna kliem huma biex jaraw jekk hux veru. Kienu jtunna kliem bil-Malti. Konna jiena w Cikku Degiorgio ‘tal-fjuri.’ Kull pajjiz ghandu l-folklor tieghu. Per ezempju dawn l-ahhar snin, konna qed nghannu l-festival, sar erbgha darbiet u dejjem gew gruppi barranin, jigifieri kull pajjiz ghandu t-tradizzjonijiet tieghu.

Allura l-ghana naqset mill-popolarita’ taghha?

al ma ghedtlek… Illum bhid-dinja kollha, specjalment Malta, hawn divertiment kbir ghaz-zaghzugh tal-lumm, iktar minn barra. Inti forsi gieli sifirt kif sifirt jien. Illum in-nies ghandha fejn tmur; diskos, talks, lanqas nghidlek x’m’hawnx! X’mhawx trid tghid mhux x’haw!! U l-istil ta’ hajja nbidlet illum. Per ezempju, illum, certu nies qatghu mill-ghana ghax illum tmur, u tonqof ghaxar liri. Qabel kienu jihdulek pinta inbid, u l-hajja ma kienetx daqshekk oghlja daqs kemm hija llum. Illum, min ikollhu l-familja, jippreferi jonfoqha mall-familja. Qed nghid dan mhux ghax ma hawnx dilettanti. Ara kieku jkun hemm program fuq it-televixin, tghidx kemm jwaqqfuk nies u jghidulek ‘Hadna pjacir!.’

Issa nghidu xi haga fuq l-ghanja, intom ma tintaqghux qabel tghannu…

Ma niftehmux. Kif jizvolgi s-suggett. Inti l-ahhar darba rajtna. Per ezempju l-ahhar darba kien hemm wiehed ‘ma kienx jiflah jghanni.’ U qbadna mieghu. L-ewwel maqdarnih, imbaghad fahharnih!

Xtaqt insaqsik ghall-ahhar messagg lejn dawk in-nies li jhobbu l-ghana w jhossu li jistaw jibdew jghannu huma stess.

Biex jissaportjawna. Jiena meta bdejt ma kellix bidu tajjeb. Imma sibt lil min jaghmilli nkoraggament w min jikkoregini. Jigifieri l-ewwel pinta oghlja, kif jghid il-Malti. Imbaghad tintefa’ w taqbad. Imbaghad jekk ikollok il-galbu w n-namra go fik, tirnexxi.

 
 
New Page 1
 

Storm Design Malta

ABOUT US  |  LINKS  |  DISCLAIMER  |  COPYRIGHT  |  PRIVACY POLICY  |  SITE MAP
Web Design by:
Storm Design (Malta) - http://www.storm-design.net - info@storm-design.net
Maintained by
Emanuel Agius & Simon Balzan - All Content is Copyright (c) All respective authors and creators