Search For
 
Web www.haz-zebbug.com
   
           
           
       
       
       
                   
  Home
History
Articles
Interviews
Downloads
Personalities
Organisations
Contact
E-mail
   
   
Banda 12th May
Article Written By 12th May Band & Social Club
Date : 07/08/2007
 

IL-BANDA 12TH MAY F' GHAWDEX GHALL-FESTA TA'
SANTA MARIJA SA MIS-SENA 1970

 

IL-BANDA 12TH MAY F' GHAWDEX GHALL-FESTA TA' SANTA MARIJA SA MIS-SENA 1970

Il-Banda 12th May ta' Haz-zebbug ghandha rabta' antika mall-festa ta' Santa Marija li tigi ccelebrata bil-kbir fil-Belt Victoria ta' Ghawdex. Fil-fatt l-ewwel darba li l-Banda 12th May daqqet f'din il-festa kien fl-14 t' Awissu 1970, fejn il-banda kienet ghamlet marc u programm. F' dan is-servizz il-banda qatghet figura tajba, dan wassal sabiex il-kumitat
tal-banda Leone, beda jahdem sabiex ikun jista' jistieden lill-Banda 12th May ta' kull sena fil-festa ta' Santa Marija. Fil-fatt mis-sena 1976 il-Banda 12th May bdiet tigi mistiedna kull sena sabiex taghmel il-marc ferm popolari ta' filghodu fil-qalba tal-Belt Victoria.

Matul dawn is-snin il-banda 12th May saret ferm popolari tant li l-innu marc it-"12 ta' Mejju 1962" maghruf bhala "Rega' wasal il-Jum" tas-surmast Amante Attard sar tant mistenni u popolari f' Ghawdex. Sabiex nuru s-success tal-Banda 12th May f' Ghawdex se nikkwotaw parti mill-messagg tal-president tal-Banda Leone s-Sur Louis Xuereb li kien deher fil-fuljett ta' 1983.

"Seba snin ilu l-kumitat tal-BANDA LEONE, l-eqdem Banda ta' Ghawdex kien iddecieda li jistieden lill-FILARMONIKA 12th MAY ta' haz-zebbug, biex tiehu sehem fil-festi kbar u tradizzjonali li huma jorganizzaw lill-SANTA MARIJA fil-Belt VICTORIA. Iz-zmien uriena li l-Banda 12th May hija banda tajba, serja u ta' min jorbot fuqha.

Minn dak in-nhar 'l hawn, sena wara 'l ohra, din kull ma tmur baqghet dejjem tikseb popolarita' akbar u qatt ma nqasna li naghtuha servizz f' wiehed mill-marci l-aktar brijuzi li jsiru fil-festa ta' l-Assunta.

Hawnhekk ta' min ifahhar lill-kumitat habrieki tal-Filarmonika 12th May ghaliex bil-ghaqal tieghu gharaf jigbed is-simpatija ta' l-Ghawdxin kollha".

Ghalhekk nhar l-Erbgha 15 t' Awissu, jum l-Assunta, l-Banda 12th May ser taghmel il-marc brijuz ta' filghodu fil-Belt Victoria. Dan il-marc jibda fil-hdax ta' filghodu u jispicca fis-saghtejn bl-innu marc tal-banda 12th May li jaghlaq dan il-marc popolari fl-okazzjoni tal-festa ta' Santa Marija.

Dawk li jixtiequ jigu flimkien mall-Banda 12th May gewwa Ghawdex, it-trasport jitlaq minn hdejn il-Kazin fis-7:45am.

 
 
New Page 1
 

Storm Design Malta

ABOUT US  |  LINKS  |  DISCLAIMER  |  COPYRIGHT  |  PRIVACY POLICY  |  SITE MAP
Web Design by:
Storm Design (Malta) - http://www.storm-design.net - info@storm-design.net
Maintained by
Emanuel Agius & Simon Balzan - All Content is Copyright (c) All respective authors and creators