Search For
 
Web www.haz-zebbug.com
   
           
           
       
       
       
                   
  Home
History
Articles
Interviews
Downloads
Personalities
Organisations
Contact
E-mail
   
   
Programm ta' Festi
Article Written By 12th May Band & Social Club
Date : 28/05/2007
 

Programm ta' Festi li ghadhom isiru f'gieh San Filep t'Agira, patrun titulari ta' Haz-Zebbug, organizzati mit-12th May Band & Social Club.
 

Il-Gimgha 1 ta Gunju
Fit-8.30pm Ikla ta'qabel il-festa ghaz-Zebbugin kollha.

Is-Sibt 2 ta Gunju
Fit-8.30pm Riceviment fis-Sala Agira tal-Kazin ghalik u ghal-membri, attivisti, hbieb u ammiraturi tas-Socjeta' 12th May.

Il-Hadd 3 ta' Gunju
Fid-9.00pm Attivita fil-Kazin
Fid-9.30pm Hruq ta' Murtali
Fl-10.30pm Hruq tan-nar ta' l-art

It-Tnejn 4 ta' Gunju
Fit-8.30pm Marc mill-Banda Marija Assunta tal-Gudja li jibda min fejn il-Kazin u jghaddi mill-inhawi ta' Hal-Mula.

It-Tlieta 5 ta' Gunju
Fit-8.30pm Party ghaz-Zaghzagh fis-Sala t'isfel tal-Kazin. Kull min ihossu Zghazugh huwa mistieden!!

L-Erbgha 6 ta' Gunju - L-Ewwel Jum ta' Tridu
Fid-8.45pm Marc mill-Banda 12th May, li jibda minn fuq iz-Zuntier. Ghal-habta ta' l-10.30pm il-marc jasal il-pjazza fost briju kbir, sakemm jasal fil-qofol tieghu quddiem il-Kazin 12th May fejn se jkun hemm sorpriza f'gheluq il-marc.
Fil-11.30pm Hruq tan-nar ta l-art.

L-Hamis 7 ta' Gunju - It-Tieni Jum ta' Tridu
Wara l-funzjoni fil-Knisja isir l-inawgurazzjoni u ttberik ta' Arkivju Gdid fis-sala li giet rinovata ghal dan il-ghan. Din l-inawgurazzjoni ser issir minn Mons. Dr. Cesare Pasini, Vici-Prefett tal-Biblioteka Ambrosiana ta' Milan. Dr. Pasini huwa duttur dwar il-hajja ta' San Filep.

Il-Gimgha 8 ta' Gunju - It-Tielet Jum ta' Tridu
Fid-8.45pm Il-Banda 12th May tibda is-servizz taghha min fuq iz-Zuntier tal-Knisja u taghmel marc sa fejn il-Kazin.
Fid-9.00pm Hruq Spettakolari ta nar ta l-ajru
Fid-9.45pm Il-Banda 12th May tesegwizxxi Programm Muzikali fuq il-Plancier Artistiku taghha taht id-direzzjoni tas-Surmast Hermann Farrugia Frantz. Il-Programm ikun akkumpanjat minn loghob tan-nar sinkronizzat mal-banda.

Is-Sibt 9 ta' Gunju Lejlet il-Festa
Fis-6.30pm Marc u Programm mill-Banda 'L-Unione' ta' Hal-Luqa. It-12th May Fireworks Factory, takkumpanja t-trazulazzjoni bi hruq kbir ta' diversi settijiet ta' murtali, murtaletti bil-loghob u kaxxa nfernali.
Fit-7.45pm Wara il-funzjoni tal-Knisja, jindaqqu l-innijiet popolari u jitkompla l-marc minn fuq iz-zuntier tal-Knisja Arcipretali ghal fejn il-Kazin.
Fil-11.30pm Tinharaq il-harqa tan-nar ta' l-art tradizzjonali ta' lejliet il-festa. Wara, ningabbru quddiem il-Kazin 12th May biex nilqghu il-grupp tan-nar.

Il-Hadd 10 ta' Gunju Jum il-Festa
Fl-10.00am Marc mill-isbah, mill-Banda 12th May. Il- Marc jintemm ghall-habta tas-2:00 hdejn il-Kazin fost brijju kbir.
Fis-7.00pm Nattendu ghal hrug tal-vara majestuza ta' San Filep.
Fid-8.45pm Merhba kbira, hekk kif tasal il-purcissjoni hdejn il-Kazin bil-kant ta' l-innijiet 'Rega Wasal il-Jum' u 'B'Ghajta Shieha'.
 
 
New Page 1
 

Storm Design Malta

ABOUT US  |  LINKS  |  DISCLAIMER  |  COPYRIGHT  |  PRIVACY POLICY  |  SITE MAP
Web Design by:
Storm Design (Malta) - http://www.storm-design.net - info@storm-design.net
Maintained by
Emanuel Agius & Simon Balzan - All Content is Copyright (c) All respective authors and creators