Search For
 
Web www.haz-zebbug.com
   
           
           
       
       
       
                   
  Home
History
Articles
Interviews
Downloads
Personalities
Organisations
Contact
E-mail
   
   
Programm ta' Festi
Article Written By St. Philip Band Club
Date : 28/05/2007
 

Programm ta’ Attivitajiet Organizzati mill-Kazin Banda San Filep bhala parti mill-Festa ta’ San Filep f’Haz-Zebbug

Ix-Xandir fuq ir-Radju Kazin Banda San Filep li qed jxandar fuq 106.3fm, jibqa’ sejjer sa l-10 ta’ Gunju 2007.

 
Il-Hamis 31 ta’ Mejju 2007
fit-20:30 Riceviment fil-kazin ghall-membri kollha.

Il-Gimghat 1 ta’ Gunju 2007
mid-21 :00 Extreme Green Party organizzat miz-zghazagh

Is-Sibt 2 ta’ Gunju 2007
fit-20:30 Ikla fil-pjazza ghall-membri u l-hbieb tal- Kazin Banda San Filep akkumpanjata minn kant u divertiment iehor. Jibdew jinbighu il-biljetti ghall-Musical Ir-Rebbieh.

Il-Hadd 3 ta’ Gunju 2006 - Jum il-Hrug min-Nicca

Mid-8.00am sal-3.00 pm: Tberik u wara Open Day fil-Kamra tan-Nar. Id-dilettant tan-nar jistghu jaraw il-harqiet kbar ta’ nar ta’ l-Ajru u ta’ l-Art li hemm lesti ghall-Festa ta’ San Filep ta’ din is-sena.

Fl-10:00 Riceviment fil-kazin ghall-membri Zghazagh.

Fit-20.00: Il-Banda San Filep iddoqq l-Innu Popolari fuq iz-zuntier waqt li l-istatwa ta’ San Filep tkun ghaddejja processjonalment biswit il-bieb principali gol-knisja.

Fit-20:30 Fi tmiem il-funzjoni fil-knisja, il-Banda San Filep taghmel marc li jibda minn fuq iz-zuntier tal-knisja, ghal Triq Sciortino, Triq il-Kbira u jispicca quddiem il-kazin. Waqt il-marc ikun hemm kaxxa nfernali u murtaletti.

It-Tnejn 4 ta’ Gunju 2007
fit-20:30 Riceviment fil-kazin ghall-benefatturi u mistednin distinti.

It-Tlieta 5 ta’ Gunju 2007
fit-20.30 Il-Banda Santa Maria tal-Qrendi, mistiedna tal-Kazin San Filep, taghmel Marc li jibda minn fuq iz-zuntier tal-Knisja Arcipritali u jghaddi minn dawn t-toroq: L-Isqof, De Rohan, il-Kbira, Mamo, Siggiewi, il-Hofra, Tad-Dawl, San Guzepp, tal-Angli, u Triq il-Kbira sa Misrah San Filep.
Tizzanzan l-umbrella kbira mekkanizzata mahduma miz-zghazagh.

Il-Hamis 7 ta’ Gunju 2007 - it-Tieni Tridu,
fit-21.00 Fi tmiem iI-funzjoni fil-knisja, l-Banda San Filep tibda marc minn fuq iz-zuntier tal-Knisja Arcipritali, jmur ghand l-Arcipriet u jkompli f’dawn it-toroq: Sciotino, Vjal il-Helsien, Agira, Lazzru Pisani, San Rokku, iz-Zebbug, Dun Filippu Calleja, Adeodato Gatt, Ghasfura, Tumas Dingli, Paris, Misrah Muxi, il-Kbira sa quddiem il-Kazin. Terga tintrama l-umbrella mekkanizzata.
Waqt il-marc isir hruq ta’ nar ta’ l-ajru : sfejjer, blalen, beraq pront, murtali tal-kulur u kaxxa jfernali tal-kulur.
Wara l-Marc ikun hemm loghob tan-Nar ta’ l-art artistiku u makkanizzat fil-Pjazza San Filep.

Il-Gimgha 8 ta’ Gunju 2007
fil-23.30 Esibizzjoni kbira ta’ loghob tan-nar ta’ l-art f’Misrah San Filep u Triq Sciortino. Ix-xoghol li hafna minnu huwa mekkanizzat, huwa kollu mahdum mill-membri tal-Kamra tan-Nar tal-Kazin Banda San Filep. Din l-esibizzjoni li hija ferm mfittxija mid-dilettanti ta’ l-arti tal-loghob tan-nar ta’ l-art f’Malta, tiehu madwar siegha u nofs.

Is-Sibt 9 ta’ Gunju 2007 - Lejlet il-Festa.
Fit-08:00 Hruq ta’ murtali, murtaletti, u kaxxa nfernali waqt id-daqq tad-Te Deum.
Fis-18:30 Nar ta’ l-ajru, li jinkludi kaxxa nfernali, murtali u varjazzjoni ta’ murtaletti bil-loghob, waqt it-Transulazzjoni.

Fit-20:00 Marc mill-Banda San Filep, li jibda minn hdejn il-Bieb ta’ De Rohan u jimxi matul Triq il-Kbira sa Misrah San Filep.

Fit-22:00 Programm vokali u strumentali mill-Banda San Filep fuq il-plancier taghha, fil-pjazza principali ta’ Haz-Zebbug. F’dan il-programm strumentali u vokali, jiehdu sehem ukoll is-Sopran Joan Mangion, it-Tenur Joseph Aquilina u l-Baxx Anthony Montebello, flimkien mal-Kor Laudate Dominum immexxi minn Mro. Sebastian Camilleri. Il-Banda San Filep tkun taht id-direzzjoni ta’ Mro. Richard Bugeja FLCM, FVCM (Hons.). Fil-Programm tindaqq kemm muzika klassika u moderna kif jidher fil-programm hawn taht:

Programm Vokali u Strumentali
mill-Banda San Filep
nhar is-Sibt 9 ta’ Gunju 2007 go Misrah San Filep

Tislima Innu Popolari Giuseppe Caruana / Dun Karm Psaila
Innu Marc Jum il-Patrun Richard Bugeja / Philip Agius
Prelude A Silver Monument Philip Gatt
Romanza Madame Butterfly – “Un bel di vedremo” Giacomo Puccini
Theme Mission Impossible Lalo Schifrin
Overture Die Fledermaus Johann Strauss
Selection Tom Jones in Concert H Kolasch
Tone Poem Civitatis Rohan Richard Bugeja
Tislima A San Filippo D’Aggira Orlando Crescimanno
Tislima Missier iz-Zebbugin Emanuel Fenech / Godfrey Farrugia
Tislima Innu tal-Banda Adeodato Gatt / Philp Farrugia
Tislima Innu Nazzjonali Robert Samut / Dun Karm

Surmast Direttur: Mro Richard Bugeja F.L.C.M., F.V.C.M.(Hons.)
Soprano: Joan Mangion
Baxx: Anthony Montebello
Kor: Laudate Dominum

Waqt il-marc u l-programm ikun hemm esibizzjoni kbira ta’ nar ta’ l-ajru: beraq pront, sfejjer, blalen, u murtali tal-kulur. Fit-tmien ikun hemm kaxxa nfernali sabiha tal-kulur. In-nar huwa kollu mahdum mis-St. Philip Fireworks Factory.

Il-Hadd 10 ta’ Gunju 2007 - Jum il-Festa ta’ San Filep.

Fid-9.00: Marc mill-Banda San Filep li jibda minn fuq iz-Zuntier tal-Knisja Arcipritali u jmur fit-Toroq Sciortino, il-Parocca, San Guzepp, Hali, Pawlu Debono, Princep Baziliku, Hal Dwin, Pelagju Mifsud, Karlo Gimach, il-Mithna, Fra Ferd Mattei, Frangisk Zahra, Tal-Grazzja u Triq il-Kbira sal-Kazin.
Waqt il-marc tinharqu kaxxi nfernali, murtali u murtaletti.

Mis-18.00 ‘il-quddiem, marci mill-Baned mistiedna tal-Kazin Banda San Filep kif gej:-

Il-Banda San Bastjan tibda marc minn Triq Hal-Mula, Dun S.Ciappara, Dun S. Trevisan, Dun L.Mifsud Tommasi, is-Sindku P.Vella, Mamo, Sant’ Antnin u Triq il-Kbira sal-Pjazza San Filep fejn wara taghmel programm fuq il-plancier.

Il-Banda Queen Victoria tibda marc minn Triq il-Kbira hdejn il-Coronation Bar ghal Triq Sciortino u lura ghall-Pjazza San Filep fejn wara tag]mel programm fuq il-plancier.

Il-Banda San Bartilemew tilqa l-purcissjoni ta’ San Filep hdejn il-knisja tad-Duluri, imbaghad terga ddoqq fuq iz-zuntier waqt id-dhul tal-Istatwa ta’ San Filep.
Wara l-funzjoni tal-knisja, taghmel il-marc ta’ l-ahhar, imfittex b’mod partikulari mill-membri tal-Kamra tan-Nar ta’ San Filep li jkunu ghadhom kif temmew l-esibizzjoniniet tan-nar ta’ l-ajru bil-kaxxa tal-kulur waqt id-dhul tal-purcissjoni.

It-Tnejn 11 ta’ Gunju 2007 - L-Ghada tal-Festa.
Xalata ghall-Armier organizzata mill-Kumitat taz-Zghazagh tal-Banda San Filep, Ikun hemm it-trasport u biljetti minghand il-membri tal-Kumitat taz-Zghazagh.

It-Tlieta 12 ta’Gunju 2007 - Eghluq tal-Festa.
Fit- 20:30 Ikla bejn il-hbieb fil-Kazin San Filep organizzata mill-Kumitat tan-Nisa. Biljetti minghand il-Kumitati tas-Sezzjonijiet kollha.
 
 
New Page 1
 

Storm Design Malta

ABOUT US  |  LINKS  |  DISCLAIMER  |  COPYRIGHT  |  PRIVACY POLICY  |  SITE MAP
Web Design by:
Storm Design (Malta) - http://www.storm-design.net - info@storm-design.net
Maintained by
Emanuel Agius & Simon Balzan - All Content is Copyright (c) All respective authors and creators