Search For
 
Web www.haz-zebbug.com
   
           
           
       
       
       
                   
  Home
History
Articles
Interviews
Downloads
Personalities
Organisations
Contact
E-mail
   
   


Il-Kappillani u Arciprieti ta' Haz-Zebbug
 

 
Xoghol fiz-zmien il-Kappillani
 

L-artal ta' San Filep imbena' fl-1660 fiz-zmien il-kappillan Dun Salv Muscat. Ittawlet in-nava principali u gew mizjuda zewg artali; dak ta' San Guzepp u tal-Madonna tal-Karmnu.

Salib fil-pjazza li juri li din hija tal-Knisja ArcipretaliTaht il-kappillan Dun Domenico Pace (1679 - 1684) inxtraw diversi djar u gardinetti madwar il-knisja biex b'hekk issir pjazza. Hadem ukoll biex imbniet is-sagristija principali.

Is-salib tal-pjazza gie mtellgha f'Mejju ta' l-1680 fuq disinn ta' Lorenzo Gafa' biex jintwera' li l-pjazza hija post tal-Knisja. Disinn iehor ta' Gafa' kien uzat fil-faccata tal-Knisja meta din kellha bzonn restawr. Dan ix-xoghol sar bejn l-1689 u l-1691.

L-orgni tal-Knisja sar fl-1692.

Fit-13 ta' Mejju ta' l-1729 il-Knisja giet solennement ikkonsagrata mill-Isqof Mons. Fra Paolo Alpheran de Bussan.

Fit-8 ta' Gunju 1829 il-Knisja saret Arcipretali bil-kunsens tal-Papa Piju VIII. Hadem hafna ghal dan il-ghan Dun Ludovico Mifsud Tommasi li kellhu l-opportunita' li jkun l-ewwel arcipriet ta' Haz-Zebbug, li izda m'accettahiex u rrizenja.

 
 

Kronologija tal-kariga ta' Arcipriet li servew f'Haz-Zebbug

 

F’dan ir-rahal kellna bosta qassisin fil-kariga ta' kappillan u iktar tard ta'Arcipriet. Dawn kienu:

Dun F. Salv Vassallo 1832 - 1854
Dun Tumas Naudi 1854 - 1862
Dun Frangisk Borg 1863 - 1864
Dun Pietro Bartolo 1864 - 1887
Dun Guzepp Tagliaferro 1887 - 1891
Dun Luigi Attard 1891 - 1904
Dun Albert Dalli 1904 - 1918
Dun Pawlin Galea 1938 - 1948
Dun Salv Milanesi 1919 - 1938
Dun Lawrenz Zammit 1949 - 1963
Dun Lawrenz Cachia 1963 - 1983
Dun Charles Attard 1984 - 2004
Dun Daniel Cardona 2004 - prezent

 

 
 
New Page 1
 

Storm Design Malta

ABOUT US  |  LINKS  |  DISCLAIMER  |  COPYRIGHT  |  PRIVACY POLICY  |  SITE MAP
Web Design by:
Storm Design (Malta) - http://www.storm-design.net - info@storm-design.net
Maintained by
Emanuel Agius & Simon Balzan - All Content is Copyright (c) All respective authors and creators