Search For
 
Web www.haz-zebbug.com
   
           
           
       
       
       
                   
  Home
History
Articles
Interviews
Downloads
Personalities
Organisations
Contact
E-mail
   
   


Kazin Banda San Filep - Storja
 

 

Il-Banda San Filep

 
Il-Banda San Filep kienet organizzata formalment fl-1851 jew ftit qabel minn Mro. Filippo Galea. Sa fejn hu maghruf minn dokumenti hija l-eqdem fost il-baned li hawn fil-gzejjer Maltin. Dan skond kif jidher fir-registri taz-zewg prokuraturi tal-festi ta’ San Filep u tal-Madonna tal-Karita li jinsabu fl-arkivju tal-Parrocca ta’ San Filep, Haz-Zebbug. F’dawn ir-registri jidhru l-hlasijiet li dawn iz-zewg prokuraturi kienu jaghmlu ta’ kull sena lill-banda rapprezentata mis-surmast taghha jew xi dirigent iehor. Kien f’dawn ir-registri li l-ewwel li niltaqghu ma isem il-Banda di San Filippo kif ukoll ma ismijiet id-dirigenti taghha fosthom Mro. Filippo Galea u Indri Borg bejn is-snin 1851 u 1861.
 

• Matul il-153 sena li ilha tezisti s-socjeta tal-Banda San Filep kellha sehem importanti fil-hajja socjali u kulturali ta’ Haz-Zebbug. Dawn ivarjaw minn gbir biex l-istatwa ta’ San Filep setghet issir tal-fidda, hidma volontarja minn membri fil-bini tan-navi tal-knisja, taghlim tal-muzika b’xejn tul dan iz-zmien kollu, sehem bil-banda f’kommemorazzjonijiet ta’ Zebbugin maghrufa, partecipazzjoni fil-gemellagg ta’ Haz-Zebbug ma Agira fl-1997, organizzar ta’ wirjiet diversi, partecipazzjoni f’attivitajiet imtella’ mill-parrocca u mill-Kunsill Lokali bhal Jum Haz-Zebbug, akkademji, purcissjonijiet tal-Gimgha l-Kbira u tal-Irxoxt u ohrajn, hidma kbira u kontinwa fil-festa ta’ San Filep.

• Fl-1944, il-Banda San Filep intaghzlet mill-kazini l-ohra tal-baned ta’ Malta u Ghawdex biex taghmel programm muzikali specjali fl-okkazjoni tal-ghoti ta’ xabla tal-unur lil Lord Gort, il-Gvernatur ta’ Malta. Ir-Rev. Loreto Callus president tal-Kazin Banda San Filep, ipprezenta ix-xabla f’isem il-kazini l-ohra fil-presenza ta’ l-ghola awtoritajiet civili u ekklesjastici.

• F’okkazjonijiet specjali ohra il-Banda fakkret diversi persunaggi Zebbugin famusi bhal Antonio Sciortino, Mikiel Anton Vassalli, Dun Karm Psaila, L-Isqof Frangisku Saverju Caruana. Xhieda ta’ dawn il-kommemorazjonijiet huma rhamiet mal-faccata imponenti tal-kazin u busti li jinsabu gol-kazin.

• Bejn l-1955 u l-1979 il-kazin kellu l-unika cinema go Haz-Zebbug.

• Is-Socjeta okkupat diversi bini matul il-hajja taghha. Dawn kollha kienu vicin il-pjazza: 52 u 54, Strada Parrocchia, 259/260, Strada Reale (illum 23 Misrah San Filep), 254, Strada Reale (illum 17 Misrah San Filep) u 12, Misrah San Filep fejn ilha sa mill-1923. Dan il-post ta’ l-ahhar kien gie kkonsagrat lill-Qalb ta’ Gesu fl-1929 u fl-1940 inxtara mis-socjeta. Matul il-gwerra laqgha fih diversi familji ta’ refugjati kif ukoll kien iservi ta’ depot ghal dawk inkaigati mit-thaffir tax-xeltrijiet go haz-Zebbug. Il-bini gie mkabbar u msebbah fi zminijiet differenti: fl-1955 saru s-swali tal-bar u tac-cinema, fl-1979 nxtara gnien wara l-kazin u fl-1990 f’dan il-gnien inbnew hwienet u swali godda. Fl-1998 u fl-2003 inbdew zewg progetti kbar ta’ bini ta’ tarag majestuz u rinnovament tas-swali fosthom tal-bar li sar gdid. Fl-ahhar tlett fazijiet saru wkoll kantini godda biex b’hekk illum il-kantina hija taht it-tul tul kollu tal-kazin. L-ispejjez kollha ghal-dawn il-progetti ingabru minn fost il-membri tal-kazin.

• Fl-1961, 1976 u fl-2001 is-socjeta iccelebrat l-anniversarji mill-bidu tal-Banda San Filep. Fic-celebrazjonijiet tal-2001, il-banda hadet sehem fil-festival internazjonali Mandorlo in Fiore f’Agrigento, ghamlet programm specjali f’Misrah San Filep taht il-patocinju tal-President Guido Demarco u akkademja muzikali apposta fil-knisja parrokjali preseduta mill-President Emeritus Ugo Mifsud Bonnici. Giet imzanzna bandalora gdida, inkixfet irhama mal-faccata tal-kazin, gie mitbugh ktieb tal-istorja tal-banda, saret quddiesa ta’ radd il-hajr imxandra fuq it-televisjoni nazzjonali, sar korteo bl-iscouts ghac-cimiterju fejn tpoggew fjuri fuq l-oqbra ta’ presidenti u surmastrijiet tal-banda u attivitajiet specjali ohra, kollha bi zjieda ma dawk li jsiru ta’ kull sena.

• S’issa il-kazin kellu 20 President u 19-il Direttur Muzikali matul il-153 sena ta’ attivita’ kontinwa. Il-President tal-llum huwa Dr. John Attard Montalto B.A.(Hons.), LL.D., MEP, wiehed mill-ewwel membri eletti minn Malta fil-Parlament Ewropew u ex-Ministru tal-Gvern ta’ Malta. Id-direttur muzikali huwa Mro. Richard Bugeja FLCM.

• Illum il-Kazin Banda San Filep huwa wiehed mill-ikbar kazini kemm bhala membri, hidmiet u bini tas-sede tieghu. Fost il-hidmiet regulari tieghu insibu:

1. Il-Banda San Filep taghmel mal-20 servizz muzikali matul is-sena fosthom kuncerti fil-pubbliku;
2. Skola tal-muzika li toffri taghlim bla hlas u tislef strumenti tal-muzika lill-allievi u bandisti taghha;
3. Il-banda regolarment tirrekordja muzika originali fuq CD u casettes;
4. Kull sena l-banda tiehu sehem fil-purcissjonijiet tal-Gimgha l-Kbira jew tal-Irxoxt;
5. Kull sena l-kazin itella’ wirja kbira tal-Gimgha l-Kbira fi tlett swali gol-kazin. Fl-2005 se tizdied taqsima ohra f’din il-wirja li se tkun go xelter tal-gwerra li imhaffer taht il-kazin;
6. Fi zmien il-Milied izejjen Triq Sciortino bi dwal apposta u jaghmel attivitajiet specjali bhal daqq ta’ 'carols' mill-banda fil-pjazza, party ghat-tfal, dinner dance, u din is-sena wirja ta’ bambini u presepji;
7. Is-socjeta tiehu sehem attiv hafna fil-festa ta’ San Filep go Haz-Zebbug;
8. Matul il-gimgha tmexxi radju tal-komunita’ li jaghti enfasi fuq kull aspett tal-festa, li permezz tieghu kull min ma jistax johrog igawdi l-festa fil-pjazza u fil-knisja xorta jkun jista’ jsegwi u jisma dak li qed jigri;
9. Tmexxi karma tan-nar li tahdem esklussivament ghall-festa ta’ San Filep;
10. Izzejjen uhud mit-toroq tar-rahal ghall-festa u tiehu hsieb taghmel armar gdid u l-manutenzjoni ta’ dak ezistenti;
11. Qeghda f’nofs progett ta’ tizjin gdid ghal Triq Sciorino li jinkludi erbatax-il kolonna gdida bi brazzi u angli mahdumin nimm Alfred Camilleri Cauchi;
12. Tmexxi klabb socjali li jiftah ta’ kuljum, filghodu u filghaxija;
13. Tippublika zewg ktejjeb kull sena u kalendarju, li kollha jitqassmu mar-rahal;
14. Torganizza diversi attivitajiet socjali matul is-sena bhal ikliet u barbikjuwijiet, hargiet, kompetizzjonijiet sportivi u wahda ta’ kostumi tal-karnival;
15. Tiehu sehem shih u attiv fil-hajja socjali tar-rahal inkluzi attivitajiet tal-Kunsill lokali u tal-parrocca.

• Il-kazin huwa mmexxi mmexxi minn Kumitat centrali elett mill-membri kull sentejn, mghejjun mit-taqsimiet tan-nisa u taz-zghazagh, flimkien ma sotto-kumitati tal-banda, tan-nar, tal-armar, tal-kultura u kumitat organizzattiv. Illum jghodd madwar 1000 membru. Il-finanzi kollha tal-kazin jigu awditjati u jinghata rendikont shih lill-membri fil-laqgha generali li ssir kull sena.

• Ix-xoghol kollu jsir minn membri fuq bazi volontarja u bla hlas. B’rihet dan setgha jsir hafna zvilupp fi zmien qasir bla ma tnaqqas xejn mis-sehem kbir li s-socjeta taghti fil-festa tal-patrun. F’Mejju 2004 gie inawgurat il-bar il-gdid wara hidma kbira li kienet tinvolvi it-tnehhija ta’ kolonna tavu kbir tal-konkos li kien jistrieh fuqha u tarag bir-ragg, thaffir u bini ta’ kantina, attrezzar mill-gdid tas-sala tal-bar bi granit, bank tal-bar, apparat modern, suffett sabih, dwal u projettur li jippermetti li t-televisjoni jintwera fuq skrin kbir.

F’Dicembru 2004 ittellghet wirja kbira ta’ bambini u presepji kif ukoll serata specjali ta’ kant u daqq ta’ ghanjiet, recta, priedka tal-Milied, ... bi zjieda ma l-attivitajiet l-ohra tal-Milied bhad-daqq ta’ carols, party ghat-tfal, dinner dance u tizjin ta’ gewwa u barra.

Fl-2005 ghandha tinfetah it-taqsima gdida tal-wirja tal-Gimgha l-Kbira fix-xelter. Ghall-festa ta’ San Filep 2005, ikomplu jizzanznu aktar kolonni godda li jzejnu Triq Sciortino. Dawn se jifformaw sett ta’ erbatax, uhud bi brazzi u ohrajn bi statwi ta’ angli mahdumin minn Alfred Camilleri Cauchi.

Wara li fl-2003 il-kazin irrestawra l-angli li jintramaw madwar is-salib tal-pjazza, issa se jibda r-restawr tas-sett statwi li juru lil San Filep jiskongra. Baqa hafna xoghol xi jsir, fosthom plancier gdid u tizjin tas-sala principali.

• Fil-bini tal-kazin jinstabu diversi oggetti ta’ nteress partikulari fosthom:

1. Arkivju li fih gabra mhux zghira ta’ kitba muzikali, uhud tas-seklu dsatax;
2. Gabra ta’ strumenti muzikali qodma;
3. Kopji tal-publikazzjonijiet tal-kazin, li jinkludu dokumentazzjoni dwar l-istorja tal-kazin;
4. Monumenti ta’ Mro. Filippo Galea u Mro. Adeodato Gatt, Dun Karm, M.A.Vassalli;
5. Bandieri u bandalori kommemorativi li uhud minnhom ghandhom mal-mitt sena;
6. Irham ta’ tifkira;
7. Inkwadri u ritratti li whud minnhom ghandhom valur storiku;
8. Rigali moghtija lill-kazin u oggetti persunali li kienu ta’ persunaggi bhal Mro. Filippo Galea, Mro. Philip Gatt, Dun Karm Psaila u l-Isqof Emanuel Galea;
9. Ghamara antika;
10. Ktieb tal-vizitaturi b’diversi firem ta’ nies famuzi li zaru l-kazin bhal Lord Gort, Prim Ministri Lord Strikland, Gorg Borg Olivier, Pawlu Boffa, Duminku Mintoff, presidenti Ugo Mifsud Bonnici, Guido DeMarco, Isqfijiet Mikiel Gonzi, Emanuel Galea, Paul Giglio, diversi ministri u ohrajn.

Philip Balzan B.Sc.(Hons.), PGCE
Vici-Segretaru u PRO
14 ta’ Novembru 2004

 
 
New Page 1
 

Storm Design Malta

ABOUT US  |  LINKS  |  DISCLAIMER  |  COPYRIGHT  |  PRIVACY POLICY  |  SITE MAP
Web Design by:
Storm Design (Malta) - http://www.storm-design.net - info@storm-design.net
Maintained by
Emanuel Agius & Simon Balzan - All Content is Copyright (c) All respective authors and creators